Regelement

vrijwaringsclausule

Vrijwaringclausule

Door accepteren van een startbewijs van een rally georganiseerd door De Rallyfabriek, verklaart de deelnemende equipe bekend te zijn met de hieronder opgenomen vrijwaringclausule en daarmee akkoord te gaan.

Deelnemers moeten voor aanvang van het evenement de volgende verklaring ondertekenen:

“Ondergetekende, hij/zij, deelnemer aan de …….-rally, d.d. …- .. -…. verklaart dat hij/zij zich bewust is van het feit dat deelname hieraan zowel voor hem/haar als voor derden, inclusief bezoekers, publiek enz. evenals voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden, risico’s voor schade – letselschade/zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen – inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s nadrukkelijk voor zijn/haar rekening. De organisatie, sponsors en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer in verband met dit evenement lijdt of door zijn/haar toedoen of nalaten aan derden toebrengt. De deelnemer verklaart dat hij/zij noch de organisatie en/of hun medewerkers, noch de in de door hen ontvangen brieven/stukken genoemde personen, aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen. De deelnemer verklaart zeker te weten dat de eigenaar van de auto waarmee wordt deelgenomen akkoord is met deelname van de auto aan dit evenement en zich bewust is van alle risico’s die hieruit kunnen voortvloeien. Ook verklaart de deelnemer dat uitsluitend hij/zij zelf de auto zal besturen en, indien niet hij, alle risico’s van een eventuele andere bestuurder aanvaardt als de zijne.
Deelnemers/-sters is het verboden om onder invloed van drank, drugs en reactievermogen beïnvloedende medicijnen deel te nemen als berijder aan deze rit(ten). Mocht er bij een ongeval toch sprake zijn van drank, drugs of reactievermogen beïnvloedende medicijnen zal alle schade worden verhaald op de persoon die bovenstaande middelen heeft gebruikt en betrokken is bij het ongeval.

De auto waarmee wordt deelgenomen, is aangemeld bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), toegelaten op de openbare weg door de RDW en is minimaal WA-verzekerd. De deelnemer(ster) erkent, dat op deze vrijwaring uitsluitend het Nederlands recht van toepassing is.”

Onder deze vrijwaring vallen ook alle bijbehorende activiteiten tijdens dit evenement.